30 MART 2014 YEREL SEÇİMLERDE SİYASİ PARTİLERİN SOSYAL MEDYA KULLANIM ANALİZİ: ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ

Dilek OĞUZOĞLU, Oğuz Han ÖZTAY
2.739 1.035

Öz


 

Bu çalışmanın amacı; Türk siyasi hayatındaki partilerden olan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)'nden aday olan kişilerin 30 Mart 2014 Ankara yerel seçimlerine yönelik yaptıkları sosyal medya çalışmalarını karşılaştırmalı bir biçimde değerlendirmektir. Siyasi partilerin, siyasi tartışmaların ve halkın seçtiği parti ya da kişi olmanın önemi göz önüne alındığında, aday olan kişilerin halk ile iletişimi, sosyal medya ile yakınlık ilişkileri, afiş çalışmaları gibi unsurlar büyük önem arz etmektedir.

Çalışmamızın bulguları, iki parti adayının da sosyal medya platformlarında etkin bir biçimde yer almaya çalıştıklarını, Facebook, Twitter gibi sosyal ağlardaki çalışmaları organize bir biçimde yürüttüklerini, görsel reklamlara önem verdiklerini ve hedef kitleleri ile kurdukları iletişimin iki yönlü olduğunu ortaya koymuştur.  Ayrıca adaylar, afişlerden, seçim şarkılarından, görsel tasarımlardan yararlanmışlardır.

Anahtar Kelimeler: İletişim, sosyal medya, seçim, siyaset, siyasi parti, CHP, MHP


Tam metin:

PDF

Referanslar


Akman, S. (2012). Siyaset-Sosyal Medya İlişkisi: Türkiye ve Dünya Örnekleri Üzerine Bir İnceleme, Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.

Çildan, C. ve diğerleri. (2012). Sosyal Medyanın Politik Katılım ve Hareketlerdeki Rolü. Akademik Bilişim Konferansı, Uşak, 1-3 Şubat.

Hanson, G. (2010). The 2008 Presidential Campaign: Political Cynicism in the Age of Facebook, MySpace, and YouTube. Mass Communication and Society, 13:584–607.

Have, P. T. (2004). Understanding Qualitative Research and Ethnomethodology. London: SAGE Publications

Himelboim v.d. (2012). Social Media and Online Political Communication: The Role of Interpersonal Informational Trust and Openness. Journal of Broadcasting & Electronic Media 56(1). ss. 92–115.

Jenkins, H. (2006) Convergence Culture: Where Old and New Media Collide, New York, New York University Press.

Leech, N. L., Onwuegbuzie, A. J. (2007). An Array of Qualitative Data Analysis Tools: A Call For Data Analysis Triangulation. School Psychology Quarterly, 22, 557-584.

Lester, Deborah H. (2012, January). Social Media: Changing Advertising Education. Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume:2, Issue:1, pp.116-124.

Özkan, A. (2010, Aralık). Sosyal Medya Komut ve Komuta Siyasetini Sona Erdirdi. Türkiye Bilişim Derneği Dergisi, Sayı 127, ss. 52-56.

Sandıkçıoğlu, B. (2012). Tarihsel Gelişim Süreci İçinde Siyasal İletişim. ss.2-29. Siyasal İletişim. Ferruh Uztuğ ve Yasemin Özgün (Editörler). Eskişehir:Anadolu Üniversitesi Yayını no. 2630 [Elektronik Kitap] / http://eogrenme.anadolu.edu.tr/eKitap/mei105u.pdf / 20.12.2014

Uzunoğlu, E. Onat, F., Alikılıç, Ö. Yeygel S. (2009). İnternet Çağında Kurumsal İletişim. İstanbul: Say Yayınları.

Vural, Z.A. ve Bat, M. (2010) Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştırma, Journal of Yasar University, 20(5), 3348-3383.

Woolley, A. Chabris, W. Pentland, C.F. Hashmi, A. N. Malone, T. W. (2010). Evidence for a collective intelligence factor in the performance of human groups, Science, 330

http://www.biyografi.info/kisi/mansur-yavas, e.t.: 21.12.2014

http://www.haberdar.com/mevlut-karakaya-kimdir-nereli-ne-is-yapar-siyasi-hayati-biyografisi-3959221-haberi/ e.t.: 23.12.2014

http://www.mansuryavas.com.tr/icerik.php?page=foto e.t:02.02.2015

http://www.mevlutkarakaya.com/hakkinda/ e.t.: 25.12.2014
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.


Akademik Sanat;
 Gazi Üniversitesi GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ Dergisidir.