YILDIZLAŞMIŞ TASARI MEKÂNLAR: ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ

Semra ÇEVİK
2.608 669

Öz


Eşyaları ve nesneleriyle evsel mekânlar önemli birer göstergedirler. Yuva olarak sıcaklık duygusu veren, sarıp sarmalayıp kucaklayan, dinlendiren bu özel alanlar sanatsal bir anlayışla tasarlandıklarında bireyin kimlik oluşumunda ve toplumsal statüsünü belirlemede önemli bir işlev görür. Televizyon dizilerinde karşılaştığımız mekânlar konunun geçtiği uzamdır ve öykünün anlatılmasında vazgeçilmez bir araçtır. Modern televizyon dizilerinde fon olarak kullanılan görkemli tasarı mekânlarını anlatının emrinde, dış dünyadan, yaşam alanlarından ayrılmış, arınık sanat mekânları olarak görmekteyiz.

Bu makalede, 2010 – 2011 sezonunda Türk televizyonlarında izlenme rekorları kıran “Öyle Bir Geçer Zaman ki” (2010) dizisi mekânları ekseninde dizi karakterlerinin kimlik oluşumundaki rolü ve mekânın toplumsal statü oluşturmadaki işlevi araştırılmıştır. Bu çerçevede medyada da geniş yer alan bu mekânın anlatıda nasıl bir ana rol üstlendiğini, mekânlar ve o mekânlarda kullanılan nesnelerin yıldız olma durumu Bachelard’ınuzam-insan diyalektiği” ve Baudrilard’ın “Nesneler sistemi” kuramına dayanarak imgesel nesnenin kişiselleştirme ve simgesel statü kazandırma niteliği sorgulanmaktadır.


Tam metin:

PDF

Referanslar


Bachelard. Gaston; 2008, Uzamın Poetikası, Çev. Alp Tümertekin, İstanbul, İthaki Yayınları

Barnard, Malcolm; 2002, Sanat Tasarım ve Görsel Kültür. Çev., Güliz Kork-maz. Ankara: Ütopya

Baudrillard. Jean; 2008, Tüketim Toplumu Söylenceleri/Yapıları, İstanbul, Ayrıntı Yayınları

Baudrillard. Jean; 2010, Nesneler Sistemi, İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi

Boétie. Etienne de La; 2011, Gönüllü Kulluk Üzerine Söylev, Ankara, İmge Kitabevi

Braudel. Fernand; 2006, Uygarlıkların Grameri, Çev. Mehmet Ali Kılıçbay, Ankara, İmge Kitabevi

Dökmen. Üstün; 2006, Küçük Şeyler…, İstanbul, Sistem Yayıncılık

Leppert. Richard; 2009, Sanatta Anlamın Görüntüsü. İstanbul: Ayrıntı

Saybaşlı. Nermin; (2011), Sınırlar ve Hayaletler Görsel kültürde Göç Hare-ketleri, Çev: Bülent Doğan, İstanbul, Metis Yayıncılık

Sennet. Richard; 1999, Gözün Vicdanı, İstanbul, Ayrıntı Yayınları

Silier. Yıdız; 2007, Özgürlük yanılsaması Rousseau ve Marx, Yordam Kitap

T.D.K. (1988), Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlüğü, Türk Tarih Kurumu, Ankara.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.


Akademik Sanat;
 Gazi Üniversitesi GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ Dergisidir.