NUBAR TEKYAY’A AİT HÜZZAM KEMAN TAKSİMİNİN ANALİZİ

Murat Gürel
2.518 1.474

Öz


ÖZET

Nubar Tekyay (1905-1955), Cumhuriyet dönemi Mûsikî tarihimizde, Türk Mûsikîsi tavrı ile keman icrâcılığında taksim geleneğinin oluşmasına katkıda bulunmuştur. Tekyay, Mûsikî tarihimizin kayıtlarına ulaşılabilen önemli kemân icrâcıları arasında yer almış, kendine has icrâsı ile sonrasında gelen kemânileri teknik ve tavır özellikleri bakımından etkileyip yol göstermiş, tavrı günümüzde ekol olarak kabul edilmiştir. Çalışmamızda Nubar Tekyay’a ait Hüzzam taksim notaya alınmış, taksimin teknik, melodik ve nazari açıdan analizi yapılmıştır. Teknik analiz ile, keman icrâsında pozisyon ve süsleme teknikleri kullanımı analiz edilerek açıklanmıştır. Melodik analiz ile, taksimindeki cümle, sekileme, tartım kullanımı ve ritmik değişkenlikler ortaya çıkarılmıştır. Nazari analiz ile, taksimin tamamı cümle cümle ayrılarak makam seyri, geçki ve perde kullanımları açıklanmıştır. Çalışmada elde edilen bulgular doğrultusunda Nubar Tekyay’ın icrâ tavrı, keman icracılarının kullanımına sunulmak maksadı ile somutlaştırılmaya çalışılmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Türk Müziği, Nubar Tekyay, Keman, Kemâni, Hüzzam, Taksim

 

 

ABSTRACT

Nubar Tekyay (1905-1955), makes a contribution to occur taksim tradition in Turkish Music Performing Style with violin in Republic period music history. Tekyay takes part in, among significiant violin performers that reach in music history record and also with his own spesific perform he leads violin performers, coming after him. Furthermore, he effects them in terms of technical and performing style. His performing style has been regarded as ecole nowadays. In this study, Nubar Tekyay’s taksim is notated and analyzed in terms of technical, melodic and theoretical analysis. By technic analyzing, position in violin perform and ornamet techniques usages are explained. By melodic analyzing, phrase, step, rhytmic usage and rhythmic variables are revealed. By theoretical analyzing, sebarably phrase of taksim, melodic movement of the makam, modulation and pitch usages are explained. With findings in this study,  Nubar Tekyay’s performing style is embodied with the purpose of coming into use to violin performers. 

Key Words: Turkish Music, Nubar Tekyay, Violin, Violin Performer, Violinist, Huzzam, Taksim


Tam metin:

PDF

Referanslar


Prof. Dr. Gülçin YAHYA KAÇAR (Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı), Doç. Dr. Mehmet GÖNÜL (Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı)
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.


Akademik Sanat;
 Gazi Üniversitesi GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ Dergisidir.